Disclaimer

Disclaimer

NL

De informatie in dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele-eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Indien de ontvanger van dit bericht niet de geadresseerde is, delen wij u hierbij mee dat elke vorm van verspreiding of het maken van kopies verboden is. Mocht u dit bericht bij vergissing hebben ontvangen, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen door op deze mail te antwoorden, en vervolgens het bericht te vernietigen.

Eventuele standpunten of meningen in dit bericht zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijk die van de MEDIALAAN nv weer. Bijgevolg bindt dit bericht de MEDIALAAN nv niet, tenzij uitdrukkelijk en duidelijk in het bericht is aangegeven dat dit wel het geval is.

De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet gegarandeerd worden, vermits de informatie onderschept, verbasterd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten. De MEDIALAAN nv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van het medium.

ENG

The information contained in this message is intended for the addressee only and may contain confidential and/or privileged information and/or information protected by intellectual property rights. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, you are kindly requested to notify us immediately by replying to the message and deleting it from your computer.

Any views or opinions expressed in this message are those of the author and do not necessarily represent those of MEDIALAAN nv. Therefore this email does not constitute a commitment by MEDIALAAN nv unless it is expressly and clearly indicated that it does.

Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. No responsibility is accepted by MEDIALAAN nv for any loss or damage arising in any way from its use.